507355402 info@bslegal.pl

Usługi dla przedsiębiorców

Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną  prowadzonej działalności gospodarczej

 Prawna obsługa wierzytelności

 • windykacja polubowna
 • windykacja sądowa
 • windykacja egzekucyjna
 • monitoring należności
 • prowadzenie negocjacji mających na celu przygotowanie i zawarcie ugody
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowych zmierzającym do windykacji należności, w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym oraz zwykłym
 • postępowania w ramach elektronicznego postępowania upominawczego (e-sądu)
 • zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym (skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika oraz dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego)
 • zastępstwo w postępowaniu o wyjawienie majątku
 • doradztwo w sprawach związanych z należnościami

Inwestycje budowlane

 • kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjnego od momentu przygotowywania inwestycji do jej oddania do użytku,
 • udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych mających za przedmiot ustalenie praw do gruntu oraz uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy terenu oraz pozwolenia na budowę
 • reprezentacja przed organami nadzoru budowlanego
 • przygotowywanie umów w zakresie działania przedsiębiorstwa developerskiego
 • tworzenie umów zawieranych przez Wykonawców

Prawo cywilne

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz udział w negocjacjach wszelkich umów zawieranych przez Przedsiębiorców,
 • opracowywanie wzorów umów i ogólnych warunków umów w celu ich stałego zastosowania przy typowych, podobnych transakcjach,

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • doradztwo w zakresie stosunków pracy
 • doradztwo w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych w zakładach pracy
 • układy zbiorowe
 • reprezentowanie w sporach z pracownikami i związkami zawodowymi
 • doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Prawo gospodarcze i handlowe

 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • zakładanie spółek prawa handlowego i stowarzyszeń oraz prowadzenie postępowania rejestrowego przed KRS, w tym składanie wniosków o wpis i zmianę danych podmiotów już wpisanych do KRS,
 • sporządzanie projektów umów i statutów spółek kapitałowych, osobowych i stowarzyszeń oraz aktów prawa wewnętrznego (uchwały, regulaminy)
 • prowadzenie postępowań w zakresie wyłączenia wspólnika, rozwiązania spółki, likwidacji  i wykreślenia z rejestru
 • doradztwo w zakresie przekształceń spółek prawa handlowego
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikami Klienta, mających na celu dobrowolną i szybką spłatę wierzytelności
 • opiniowanie umów związanych z obrotem gospodarczym
 • sporządzanie opinii prawnych oraz informacji o obwiązujących przepisach prawa na życzenie Klienta
 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • wsparcie w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

Prawo zamówień publicznych

 • pełna reprezentacja w procedurze pozyskiwania zamówień publicznych
 • opiniowanie dokumentacji przetargowej przygotowywanej przez zamawiającego oraz pomoc prawna w toku postępowania przetargowego, w szczególności w zakresie oceny ofert