507355402 info@bslegal.pl

Obsługa administracji publicznej

Kancelaria uwzględniając posiadane doświadczenie w dziedzinie prawa administracyjnego świadczy pomoc prawną dla organów administracji publicznej wszystkich szczebli. Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje w szczególności:

 • opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał, zarządzeń, umów, decyzji, postanowień, porozumień, pism, regulaminów i innych aktów prawnych wydawanych przez organy obsługiwanego podmiotu,

 • udzielanie opinii prawnych związanych z bieżącą działalnością obsługiwanego podmiotu

 • opiniowanie umów i porozumień, w których stroną jest obsługiwany podmiot

 • sprawowanie zastępstwa procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, łącznie z postępowaniem egzekucyjnym

 • opracowywanie pism przedprocesowych oraz wymagających argumentacji prawnej

 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami czy organami administracji

 • wykonywanie innych czynności o charakterze prawnym zleconych przez uprawnione organy/osoby podmiotu obsługiwanego

 • obsługę prawną sesji organów kolegialnych podmiotu obsługiwanego, uczestnictwo w sesjach, udzielanie porad prawnych radnym w związku z wykonywaniem przez nich zadań m.in. mandatu radnego

 • opiniowanie, przygotowywanie i weryfikację dokumentacji w zakresie zamówień publicznych udzielanych przez obsługiwany podmiot

 • nadzór prawny nad egzekucją należności obsługiwanego podmiotu

 • wydawanie opinii prawnych w sprawach kadrowych z zakresu prawa pracy

 • udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa pracownikom Urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych

 • udzielanie ustnych porad prawnych z wyłączeniem sytuacji w której występuje konflikt interesów

 • zastępstwo procesowe we wszelkich sprawach dotyczących obsługiwanego podmiotu