Szukasz prawnika, radcy prawnego, adwokata?

Doświadczeni i skuteczni radcowie prawni naszej kancelarii pomogą rozwiązać Twój problem prawny.

Zapraszamy do  skorzystania z naszych usług.

Kancelaria Radców Prawnych „BS Legal”
ul. Ozimska 7, 45-057 Opole

Kontakt:

 • Kancelaria
  tel. stacj.  77/ 300 00 54
  e-mail:   info@bslegal.pl
 • radca prawny Krzysztof Bukowski
  kom.  507 355 402
 • radca prawny Maciej Stefaniuk
  kom. 696 018 747

Parę słów o nas

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje w szczególności: udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów wszelkich aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, ugód, uchwał, regulaminów i zarządzeń, zastępowanie Klienta lub udział łącznie z nim w negocjacjach, reprezentowanie Klienta przed Sądami wszystkich instancji, urzędami i innymi organami oraz wnoszenie wszelkich związanych z tym pozwów, pism procesowych, podań, wniosków, środków odwoławczych.

Kancelaria w swych działaniach stara się brać pod uwagę wszelkie możliwe aspekty prawne sprawy, które mogłyby mieć wpływ na sytuację prawną Klienta i w należyty sposób zabezpieczać Jego interesy. Swoje usługi Kancelaria świadczy na terenie całego kraju zwłaszcza prowadząc sprawy związane z procesami sądowymi.

Usługi prawne świadczone w naszej Kancelarii cechuje wysoka jakość, która oznacza terminowe, rzetelne, kompleksowe i fachowe rozwiązanie problemu prawnego. Jest ona rezultatem starannego przygotowania wspólników Kancelarii do wykonywania zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód radcy prawnego.

Założyciele Kancelarii radca prawny Krzysztof Bukowski i radca prawny Maciej Stefaniuk są absolwentami prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz członkami Opolskiej Izby Radów Prawnych W swojej praktyce zawodowej zajmują się prawną obsługą inwestycji oraz wierzytelności, a także prawem rodzinnym oraz roszczeń odszkodowawczych w pełnym zakresie.

Usługi dla osób fizycznych

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla Klientów indywidualnych rozwiązując najistotniejsze problemy z następujących dziedzin:

Prawo cywilne:

 • reprezentacja Klientów przez sądami wszystkich instancji
 • przygotowywanie projektów umów
 • opiniowanie umów
 • windykacja należności
 • sprawy wieczystoksięgowe
 • sprawy spadkowe
 • sprawy o eksmjsję
 • zasiedzenie, naruszenie posiadania
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia za krzywdę
 • ochrona praw autorskich
 • ochrona dóbr osobistych
 • umowy licencyjne, umowy o przeniesienie praw autorskich
 • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego

  Prawo rodzinne:

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy alimentacyjne
 • podział majątku wspólnego
 • sprawy związane ze sprawowaniem opieki na dzieckiem i kontaktami
 • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa)
 • kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • opiniowanie umów o pracę
 • przygotowywanie odwołań od wypowiedzenia umowy o prace, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • reprezentacja pracowników w sporach sądowych
 • prowadzenie spraw o zapłatę zaległego wynagrodzenia, o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • prowadzenie spraw o świadczenia z ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury, zasiłki)
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy

  Prawo administracyjne

 • reprezentacja Klientów przez sądami administracyjnymi oraz innymi organami administracyjnymi
 • przygotowywanie zażaleń od postanowień i odwołań od decyzji administracyjnych
 • przygotowywanie wniosków, pism na potrzeby postępowania administracyjnego
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego

Usługi dla przedsiębiorców

Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną  prowadzonej działalności gospodarczej

 Prawna obsługa wierzytelności

 • windykacja polubowna
 • windykacja sądowa
 • windykacja egzekucyjna
 • monitoring należności
 • prowadzenie negocjacji mających na celu przygotowanie i zawarcie ugody
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowych zmierzającym do windykacji należności, w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym oraz zwykłym
 • postępowania w ramach elektronicznego postępowania upominawczego (e-sądu)
 • zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym (skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika oraz dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego)
 • zastępstwo w postępowaniu o wyjawienie majątku
 • doradztwo w sprawach związanych z należnościami

Inwestycje budowlane

 • kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjnego od momentu przygotowywania inwestycji do jej oddania do użytku,
 • udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych mających za przedmiot ustalenie praw do gruntu oraz uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy terenu oraz pozwolenia na budowę
 • reprezentacja przed organami nadzoru budowlanego
 • przygotowywanie umów w zakresie działania przedsiębiorstwa developerskiego
 • tworzenie umów zawieranych przez Wykonawców

Prawo cywilne

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz udział w negocjacjach wszelkich umów zawieranych przez Przedsiębiorców,
 • opracowywanie wzorów umów i ogólnych warunków umów w celu ich stałego zastosowania przy typowych, podobnych transakcjach,

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • doradztwo w zakresie stosunków pracy
 • doradztwo w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych w zakładach pracy
 • układy zbiorowe
 • reprezentowanie w sporach z pracownikami i związkami zawodowymi
 • doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Prawo gospodarcze i handlowe

 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • zakładanie spółek prawa handlowego i stowarzyszeń oraz prowadzenie postępowania rejestrowego przed KRS, w tym składanie wniosków o wpis i zmianę danych podmiotów już wpisanych do KRS,
 • sporządzanie projektów umów i statutów spółek kapitałowych, osobowych i stowarzyszeń oraz aktów prawa wewnętrznego (uchwały, regulaminy)
 • prowadzenie postępowań w zakresie wyłączenia wspólnika, rozwiązania spółki, likwidacji  i wykreślenia z rejestru
 • doradztwo w zakresie przekształceń spółek prawa handlowego
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikami Klienta, mających na celu dobrowolną i szybką spłatę wierzytelności
 • opiniowanie umów związanych z obrotem gospodarczym
 • sporządzanie opinii prawnych oraz informacji o obwiązujących przepisach prawa na życzenie Klienta
 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • wsparcie w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

Prawo zamówień publicznych

 • pełna reprezentacja w procedurze pozyskiwania zamówień publicznych
 • opiniowanie dokumentacji przetargowej przygotowywanej przez zamawiającego oraz pomoc prawna w toku postępowania przetargowego, w szczególności w zakresie oceny ofert

Obsługa administracji publicznej

Kancelaria uwzględniając posiadane doświadczenie w dziedzinie prawa administracyjnego świadczy pomoc prawną dla organów administracji publicznej wszystkich szczebli. Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje w szczególności:

 • opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał, zarządzeń, umów, decyzji, postanowień, porozumień, pism, regulaminów i innych aktów prawnych wydawanych przez organy obsługiwanego podmiotu,

 • udzielanie opinii prawnych związanych z bieżącą działalnością obsługiwanego podmiotu

 • opiniowanie umów i porozumień, w których stroną jest obsługiwany podmiot

 • sprawowanie zastępstwa procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, łącznie z postępowaniem egzekucyjnym

 • opracowywanie pism przedprocesowych oraz wymagających argumentacji prawnej

 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami czy organami administracji

 • wykonywanie innych czynności o charakterze prawnym zleconych przez uprawnione organy/osoby podmiotu obsługiwanego

 • obsługę prawną sesji organów kolegialnych podmiotu obsługiwanego, uczestnictwo w sesjach, udzielanie porad prawnych radnym w związku z wykonywaniem przez nich zadań m.in. mandatu radnego

 • opiniowanie, przygotowywanie i weryfikację dokumentacji w zakresie zamówień publicznych udzielanych przez obsługiwany podmiot

 • nadzór prawny nad egzekucją należności obsługiwanego podmiotu

 • wydawanie opinii prawnych w sprawach kadrowych z zakresu prawa pracy

 • udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa pracownikom Urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych

 • udzielanie ustnych porad prawnych z wyłączeniem sytuacji w której występuje konflikt interesów

 • zastępstwo procesowe we wszelkich sprawach dotyczących obsługiwanego podmiotu